Tripod merkezden gaçyryş degidrator enjamy

Gysga düşündiriş:

Merkezden gaçyryş elektory, gabykdan, deprekden, şassiden, asma çybykdan, çygly çeşmeden, gutujy gutujy böleklerden, debriya and we tormoz enjamlaryndan ybarat arassalamak işi üçin umumy mehaniki enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Merkezden gaçyryş elektory, gabykdan, deprekden, şassiden, asma çybykdan, çygly çeşmeden, gutujy gutujy böleklerden, debriya and we tormoz enjamlaryndan ybarat arassalamak işi üçin umumy mehaniki enjamdyr.Enjam kadaly işledilende, merkezden gaçyryş güýji bilen material deprekiň içki diwaryna deň paýlanýar we materiala berkidilen suwuklyk depäniň diwaryndaky deşik arkaly gabygyň içki diwaryna zyňylýar. we ýygnanandan soň rozetkadan çykarylýar, gaty material merkezden gaçyryş süzgüçiniň bölünişini tamamlamak üçin deprekde galýar.Aýralyk talaplary ýerine ýetirilende motor öçürilýär, tormoz saklanýar we material deprekden el bilen çykarylýar.
Ösümlikleri gaýtadan işlemekde suwarmak üçin amatly we gök önümleri gaýtadan işlemegiň üstündäki çyglylygy netijeli aýyryp biler.Bu önümiň deprek we gabygy azyk gigiýenasynyň talaplaryna laýyk gelýän poslamaýan polatdan ýasalýar.

Ⅰ main Esasy tehniki aýratynlyklar

Model

Kuwwat (kw)

Deprek diametri (mm)

Iň ýokary göteriji (kg)

Deprek tizligi (r / min)

Ölçegleri (mm)

Agramy (kg)

LG-φ800

4

00800

80

910

φ1400 × 820

500

LG-φ1000

5.5

0001000

110

900

φ1720 × 840

1400

LG-φ1200

7.5

001200

150

740

201920 × 935

1600

Ⅱ ation Iş usuly

surat003

1. Elektrik toguny ulanmazdan ozal aşakdaky bölekleri barlamaly.
(1) Tormoz tutawajyny gowşadyň we ölen ýa-da ýapylan hadysanyň bardygyny görmek üçin deprek el bilen öwüriň.
(2) Tormoz tutawajy, tormoz çeýe we ygtybarly.
(3) Motor böleginiň birleşdiriji boltlary berkidilendirmi ýa-da üçburçluk kemerini degişli berklik derejesine sazlaň.
(4) Gämi boltlarynyň boşdugyny barlaň.
2. Işledilmezden ozal ýokardakylaryň kadalydygyny barlaň.Tamburyň aýlanma ugry ugur görkezijisine laýyk gelmelidir (ýokardan seredilende sagat ugry boýunça) we ters tarapa hereket etmek düýbünden gadagan.
3. Materialy mümkin boldugyça deň derejede goýuň, materialyň agramy iň ýokary ýükleniş çäginden geçmeli däldir.
4. Suwsuzlygyň soňunda tok üpjünçiligi ilki kesilmeli, soň bolsa tormoz tutawajyny ýuwaş-ýuwaşdan tormozlamak üçin işlemeli, adatça 30 sekundyň içinde.Böleklere zeper ýetmezligi üçin ýiti tormozlamaň.Deprek doly togtadylmasa, deprek eliňiz bilen degmäň.

Ⅲ 、 Gurmak

1. Merkezden gaçyryş serişdesi umumy beton düýbüne berkidilmelidir we binýadyň ölçeg çyzgysyna görä guýulyp bilner (dogry surata we aşakdaky tablisa serediň);
2. Esasy labyr boltlary oturdylmalydyr, binýadyň görnüşi 100 mm üçburçluk şassiniň ululygyndan uly bolmaly, beton guradylandan soň, ýerine göterilip we keseligine düzediş girizilmeli;
3. Elektrik hereketlendirijisi elektrik shematiki diagramma laýyklykda gurulmalydyr we şol bir wagtyň özünde suw geçirmeýän we çygly gorag işini gowy ýerine ýetirmeli, partlama garşy hereketlendiriji bolmaly, ulanyjy saýlama habarnamasyny bermeli.

D1

D2

A

B

LG-800

1216

1650

100

140

LG-1000

1416

1820

100

160

LG-1200

1620

2050-nji ýyl

100

180

Ⅳ enance Bejeriş we tehniki hyzmat

1. Merkezden gaçyryş aýratyn bir adam tarapyndan dolandyrylmaly, ýükleme çägini islege görä köpeltmeli däl, aýlanma ugrunyň amal bilen laýykdygyny ýa-da ýokdugyna üns bermeli;
2. Merkezden gaçyryş tizligini islegine görä ýokarlandyrmaga ýol berilmeýär.6 aý ulanylandan soň, hemmetaraplaýyn gözleg geçirmeli, deprek böleklerini we podşipnikleri arassalamaly we çalgy ýagyny goşmaly;
3. Merkezden gaçyryşyň gaty bölekleriniň boşdugyny yzygiderli barlaň;
4. 6 aýyň içinde (satyn alnan senesinden başlap) ulanyjynyň öz jogapkärçiligi bilen enjamyň nädogry işlemegi ýa-da zeper ýetmegi ýaly üç kepilligiň önümiň hilini ýerine ýetirmek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler