Üç gat guşak guradyjy

Gysga düşündiriş:

Köp gatly guradyjy, köp gatly dolanyşyk guradyjy diýlip hem atlandyrylýar, täze ösümlikleri ýa-da möwsümleýin gök önümleri, miweleri we derman materiallaryny suwlandyrmak we guratmak üçin ýörite enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üç gatly guradyjy-jikme-jiklikler1

I. Enjamlar bilen tanyşlyk

Köp gatly guradyjy, köp gatly dolanyşyk guradyjy diýlip hem atlandyrylýar, täze ösümlikleri ýa-da möwsümleýin gök önümleri, miweleri we derman materiallaryny suwlandyrmak we guratmak üçin ýörite enjamdyr.

Köp gatly guradyjy, köp bölekli kemer konweýer kemerini kabul edýär, materialyň kesilmegi, materialyň ýykylmagynyň öňüni almak, kiçi tor guşagynyň ulanylmagy, howanyň gowy geçirijiligi, ýokary ýylylyk geçirijiligi.

Daşky gurşawy goramak sebäpleri sebäpli kömür gazly gaz üpjünçiligini ulanýan adaty bug üpjünçiligi, energiýa guradyjy, tebigy gaz we suwuklandyrylan gazyň esasy seçimine öwrülýär, bu önümçilik çykdajylaryny ýokarlandyrýar, ýöne tebigy gazyň çykdajylaryny ýokarlandyrýar. we suwuklandyrylan gaz az.

Gyzgyn partlama peçiniň öndürýän arassa yssy howasy, gyzgyn howanyň temperaturasy 50 ℃ -160 ℃ gözegçilikde saklanýar we ýyladyş we howa çalmagyň guradyş we suwsuzlandyryş usullary şol bir wagtda amala aşyrylýar.Yssy howa şemalynyň göwrümini sazlamak güýçlendirilýär.Köp gatly guratma gatlagy tigirli we aýlanýar, gatlak guratmak arkaly gatlak, gyzgyn howadan doly peýdalanmak, guratmak we suwsuzlandyrmak çalt we täsirli.

Bloweriň howa göwrümi suw buglarynyň öz wagtynda aýrylmagyny we gutydaky çyglylyk balansyny üpjün etmek üçin hereket edýär.

Ösümlik we miwe guradyjy, material guratma prosesiniň talaplarynyň üýtgemegine, dürlüligine, temperaturasyna we çyglylyga duýgur aýratynlyklaryna laýyklykda awtomatiki guradyjy enjamlardyr.Enjam ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýan gyzgyn partlama peçinden, awtomatiki aýlanyş guradyjy kameradan we awtomatiki iýmitlendiriji we çykaryjy enjamdan durýar.Aragatnaşyk bölekleri poslamaýan polatdan ýasalýar.

Enjam ýönekeý gurluşyň, amatly işlemegiň, zähmeti tygşytlamagyň, daşky gurşawy goramagyň, awtomatiki temperatura gözegçiliginiň, mehaniki çyglylygyň çykarylmagynyň we awtomatiki material ýaýramagynyň artykmaçlyklaryna eýedir.

Köp gatly guradyjynyň aýratynlyklary:
1. Köpçülikleýin üznüksiz önümçilik amala aşyrylyp bilner we köp derejede önümiň ýokumly maddalaryny we reňkini goramak üçin.
2. Gök önümleriň we miweleriň aýratynlyklaryna laýyklykda dürli tehnologiki amallary kabul ediň we zerur kömekçi enjamlary goşuň.
3. Uly guradyş çykyşy, çalt guratma tizligi, ýokary gury netijelilik, ýangyç tygşytlamak, ýokary ýylylyk netijeliligi, gowy gury reňk.

Köp gatly guradyjy suwsuz gök önümlerde, çaýda, guradylan miwelerde, tagamly, derman, azyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Ⅱ.Enjamlary gurmak

1. Enjamyň haýsy tarapynyň diwaryň golaýynda ýerleşýändigini kesgitläň.Radiatoryň bir tarapyny çyzgyda görkezilişi ýaly diwara gurnamak we turbalary, zeýkeşleri we elektrikleri şoňa görä tertiplemek teklip edilýär.
2. Enjam gaty gurak, şemalladylýan derejeli ýere ýerleşdirilmelidir, enjamyň kadaly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin ýer bir dereje bilen kalibrlenmeli.
3. grounderiň içki gatlagy, derejesini we möhürlenmegini üpjün etmek bilen binýady durnuklaşdyrmak üçin beton guýulmalydyr.
4. Enjamyň ulanýan naprýa; eniýesi üç fazaly 220V / 60Hz bolup, elektrik üpjünçiliginiň naprýa; eniýesi enjamyň ulanýan naprýa; eniýesine laýyk gelmegi kesgitlenýär;Set setine girmezden ozal tok açary gurmaly.
5. Zemin simleri ygtybarly ýerleşdirilýär we suwuň syzmazlygy we elektrik togunyň syzmazlygy üçin elektrik liniýasy berkidilýär we enjamyň giriş we çykyş bölekleri bilen möhürlenýär.
6. Maşyn boş işleýän wagtynda täsir titremesi ýa-da adaty bolmadyk ses bolmaly däldir.Otherwiseogsam, enjam gözden geçirmek üçin saklanar.
7. Enjam, howa girelgesiniň ýokarky plastinkasyndaky elektrik gözegçiligine termokupl gözegçilik seslenmesi bilen enjamlaşdyrylandyr, soňra bolsa guradyjynyň içindäki guradyş temperaturasyna gözegçilik etmek üçin elektrik dolandyryş pnewmatik dolandyryş klapany radiatoryň bug akymyna gözegçilik edýär. .
8. Içerki temperaturany gaýtalamak üçin rozetkanyň gapdal gapysynda iki sany temperatura ölçeýjisi oturdylýar, bu bugyň mukdaryny sazlamak we materiallaryň guradyş täsirini sazlamak üçin ulanylyp bilner.

Ⅲ.Amal ädimleri

1. Operator ähli enjamlaryň işleýşi bilen tanyş bolmaly we enjamyň her bir böleginiň işleýiş usulyna düşünmeli.
2. Maşyny işe başlamazdan ozal, mehaniki we elektrik enjamlarynyň, boltlaryň we ş.m. birikdiriş böleklerini üns bilen barlamalydyrys, dykylma hadysasy barmy, adaty bolmadyk ses ýokmy, başlamazdan ozal adaty.
3. Iki tarapdaky gapylaryň berk ýapykdygyna we Windows hyzmat edişiniň ýapykdygyna göz ýetiriň.
4. Enjamy adaty işden soň, birmeňzeş iýmitlendirip bolýar, dik we köp mukdarda material däl.
5. Egzoz gaz çykaryjy kapot üçin müşderiniň ýagdaýyna baglylykda guradyjynyň ýokarsy.

Ⅳ.Bellikler

1. Dürli materiallara görä, birmeňzeş iýmitlenmegi üpjün ediň.
2. Önümçilik başlamazdan ozal, ýüklemeýän operasiýa synagy, wibrasiýa plastinkasynyň işleýşini barlaň, geçiriş böleginiň kadalydygyny barlaň.
3. Betbagtçylykly hadysalary başlamazlyk üçin titremäniň daşynda hiç hili ähmiýetsiz zatlary goýmaň.
4. Işleýiş wagtynda adatdan daşary hadysa tapylansoň, elektrik üpjünçiligini derrew kesmeli we gyssagly ýagdaýda saklamaly.
5. Başlamak adaty däl bolsa, berkidijileriň boşdugyny barlaň;Her azaltma motorynyň işleýşini barlaň;Çukur zynjyrynyň kadaly işleýändigini barlaň.

Ⅴ.Önümçilik liniýasynyň konfigurasiýasy

Köp gatly guradyjy adatça awtomatiki önümçilik liniýasyna düzülendir, birinji proses sowadylandan we guradylandan soň material kesmek ýa-da çişirmek, iň soňky proses material magnit bölünişi, howany saýlamak, reňk saýlamak, gaplamak we beýleki gaýtadan işlemekdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler