LG-400 Miwe we gök önüm bahalandyryş maşyny

Gysga düşündiriş:

Miwe we gök önümler üç ölçegli täze kesilen maşyn (ýagny Uly bahalandyryjy maşyn) bu kompaniýa we Jiangsu uniwersiteti ýokary tehnologiýaly önüme degişli gözleg taslamalaryna goldaw bermek üçin welaýat ylym we tehnologiýa bölüminiň ylym we tehnologiýa bölümini bilelikde kabul etmegi meýilleşdirýär, milli oýlap tapyş patentleri we birnäçe milli peýdaly model patentleri bar.Enjamyň esasy aýratynlygy: ululygy 25 mm kub çenli kesmek;kesýän bölekler we mehaniki geçiriji bölekler düýpli izolirlenen, önümiň hapalanmagyny doly ýok edýär;arassaçylyk ýok, topar kartoşka, käşir, kartoşka, sogan, ýaşyl burç, qulupnut, alma, şetdaly, armut, ananas we dilimlere, zolaklara, kesilen önümlere bölünen täze miweleriň we gök önümleriň kökleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş ýörelgesi

Merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen, daşky gabygyň içki tarapyna ýakyn, aýlaw pyçagynyň üsti bilen perişan pyçaklary bilen böleklere bölünýän material;pyçakly oturgyç bilen tarakda aýlanýan disk pyçagynyň arasynda zolaklar kesilýär;soň bolsa kesiş kesiji aýlanmagyna geçdi, kesilen kwadrat, gönüburçluk ýa-da beýleki kesgitlenen ölçeg.

主 + 5+ Işleýän müdir 图

Gurnama amaly

1. Enjamlar bellenilen ýere iberiler, ýeterlik ýer, amatly arassalamak we abatlamak we tehniki hyzmat etmek gerek

2. Kaster nurbady tormozlaň, çalşykdan soň ýüklemegiň öňüni alyň.Düz däl ýer ýaly, enjamyň durnukly we ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin sazlaýjy paneli goşmaly.Enjamyň aşagynda ýer belligi bar, bellikde dogry ýerleşdiriň

3. Iýmit portuny we gysgyçlary daşary ýurt jisimleriniň bardygyny barlaň, maşynyň gapagyny açyň, perişan şkafyny sinhron aýlaň
Adaty sesiň bardygyny ýa-da ýokdugyny el bilen kemer tekeri, maşyny keseki bedensiz tassyklaň.Keseki zeper ýetmezligi üçin keseki beden arassa bolmaly.

4. Çykyş terminallaryna birikdirilen elektrik kabelleri bolan hünärmen elektrik enjamy (meselem, uzak wagtlap ussahana, şol bir kabeli çalşyp biler).Energiýa berlende, gyzyl görkeziji çyranyň panelindäki güýç dolandyryş gutusy.

5. Professional elektrikçi metbugat güýç dolandyryş gutusy paneli ýaşyl "başlangyç" düwmesini ulanyp, 2 sekuntdan soň "durmak" düwmesine basyň (ýagny elektrik toguny synap görüň).Propeller pyçaklaryna syn etmek sagadyň ugry boýunça aýlanýar.Otherwiseogsam, baglanyşygy sazlamak we gaýtadan synanyşmak zerurlygy.Paýlaýyş dolandyryş gutusynyň gapysy açyk.

6.Göçürijiniň aýlanma ugry dogry, motor işe başlandan soň (ýagny, perişan we üznüksiz işlemek), hünärmen elektrik açyk paýlaýyş gutusy gapysy, material görnüşiniň kesilmegine görä, sazlanylýan ýygylyk öwrüjiniň dolandyryş paneline gözegçilik düwme, gözegçilikiň bahasynda sanly displeý üýtgeýär.Umuman, gaty miweleriň we gök önümleriň kesilmegi, san ýygylygyny saýlamak ýokary, 50Hz çenli;ýumşak miwe we gök önümler bilen kesmek, san ýygylygyny saýlamak pes, iň kiçisi 30Hz-den az bolmaly däldir

7.Pelleriň aýlanma tizligi durnukly, iýmit girelgesinden birmeňzeş iýmitlenip bilýär (köplenç meýilli konweýer iýmleri bilen).Professional elektrik dolandyryş gutusynyň gapy gulpy.Önümçilik prosesinde indi güýç dolandyryş gutusy açylmaýar.

Jikme-jiklikler

z (3)
z (1)
z

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler