LG-900 dik awtomatiki merkezden gaçyryş enjamy

Gysga düşündiriş:

Içki silindr kuwwaty: takmynan 150Kg silindr tizligi: 0-840 RPM
Motor güýji: 11KW
Suwsuzlyk derejesi: 45% -75%
Içki diametri: 85885mm agramy: 886kg
Önümçilik kuwwaty: takmynan 2000-3000kg / sag
Ölçegleri: 2100 × 2100 × 2100mm
Garnituralar: howa kompressory, howa tanky, elektrik dolandyryş gutusy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Lg-900 dik awtomatiki merkezden gaçyryş enjamy, bu model dörtburç asma gurluşyny kabul edýär, bahar, rezin pad bilen titremäni goramak täsiri has gowy.Miliň ýokarky bölegi başlangyç tigir gurluşy, PLC ýygylygynyň öwrüliş tizligini kadalaşdyrmak bilen üpjün edilendir, şonuň üçin içerki guradyjy elek kem-kemden çaltlaşar, motory artykmaç ýüklemez.Içki swing - gury ekran deňagramly we howpsuz.Hokary suwsuzlyk derejesi, uly kuwwatlylyk, içki swing guradyjy elek ýokary hilli poslamaýan polatdan, çydamly.Dehidrasiýa derejesi we uly kuwwat.Gök önümlerde, iýmitde, lukmançylykda, daşky gurşawy goramakda we beýleki pudaklarda ideal suwsuzlandyryş enjamlary ulanylýar.

Lg-900-dik-awtomatiki-merkezden gaçyryş-maşyn-bu-model-dörtburç-asma-gurluş-esasy2

Gurluşyň aýratynlyklary

Enjam gök önümleri gaýtadan işleýän materiallaryň tehniki parametrlerine, iş wagtyna, iş tizligine we işe başlamagyna, gözegçiligini bes etmek üçin ýygylygy öwürmek tehnologiýasyna we elektrik duýgur tehnologiýasyna esaslanýar;Ygtybarly we ygtybarly işlemek, ýönekeý işlemek, pes ses, ýokary önümçilik we ş.m. aýratynlyklary bar.

Sürüji dolandyryş ulgamy ýokary hilli ýygylygy öwürmek häkimi we elektrik datçigi we beýleki dolandyryş böleklerinden durýar.Iş wagty we tizligi sazlamak aňsat we geçiriş ygtybarly.Işleýiş tizligi enjamyň rugsat berlen çäginde sazlanmalydyr we iň ýokary tizlik 1400rpm.

Lg-900-dik-awtomatiki-merkezden gaçyryş-maşyn-bu-model-dörtburç-asma-gurluş-jikme-jiklik1

1. Merkezden gaçyryş nasos maşynynyň diregi 4 fut goldaw asma gurluşy, 4 aýakly direg ýokary hilli galyň rezin plastinka.Çeňňek çelek goldawy aşaky bazasy bilen 4 sany ýokary hilli uly diametrli silindr spiral gysyş çeşmeleri we 4 sany ýokary hilli galyň rezin plitalar bilen birikdirilýär, bu bolsa iş wagtynda aýlanýan ekranda ýük deňsizliginiň netijesinde aýak titremesinden gaça durup biler.

2. Gabyk we material bilen kontakt poslamaýan polatdan ýasalýar.

3. Eplenç ýylylygy bejermekden we gutarandan soň ýokary hilli polatdan ýasalýar.

4. Sürüji bölegi üçburçluk kemer hereketlendirijisini kabul edýär, ýygylygy öwrüji hereketlendiriji merkezden gaçyryş başlangyç tigirini gönüden-göni sürýär, PLC dolandyryşy enjamyň işiniň deňagramlylygyny üpjün etmek üçin enjamy ýuwaş-ýuwaşdan başlap, dizaýn tizligine ýetip biler.

5. Iýmitlendirmek, aýlanýan şahanyň aşaky ujundan we beýleki material plastinkadan ýokary we aşak hereket etmek.

6. φ125 uly diametrli silindrli pnewmatik gözegçiligi ulanyp, aýlaw wilkasy, solenoid klapan tarapyndan dolandyrylýan 2 sany howa burun bar, ekranyň diwaryny üflemek we guratmak, arassa urmak.

7. Maşynyň aýlanmagy, göterilmegi, pnewmatik urmagy we beýleki hereketler elektrik dolandyryş gutusy PLC adam tarapyndan dolandyrylýar.

Senagat merkezden gaçyryş maşynynyň işleýşi boýunça görkezmeler

1. Iýmitlendirmek: prosesi ýokarlandyrmazdan ozal, wagt iýmitlendirmek, bu wagt pes tizlikde aýlanýan maşynyň esasy şahasy (takmynan 300r / min), material plastinka ýapyldy, material plastinkada deň paýlandy.Material deňagramlylyga, birmeňzeşlige we artykmaç ýüküň ýokdugyna üns berip, elekde deň we tekiz paýlanýar.

2. Takmynan 30-90 sekunt iýmitlenenden soň, ýygylygy öwürmek motorynyň tizligi pes aýlawdan takmynan 1200r / min çenli ýokarlanýar.Enjam kadaly işe ýetende, rozetka turbasy köp mukdarda suw berip başlaýar.

3. Eplenji ýokary tizlikli 90 sekunt töweregi aýlanýar, esasan rozetka turbasynyň suw akymy ýok, ýokary tizlikden pes tizlikli aýlanmaga (takmynan 300r / min), silindr hereketi we beýleki material diski aşak akym, solenoid klapan hereket howasy burun oblique zarbasy we gury ekran diwary, arassa diwar materialyny urýan howa burun, takmynan 30 sekunt dowam edýär.

4. Pes tizlikli aýlanma tizliginden orta tizlige (takmynan 600r / min) eplenç, galan materialy material plastinkasyna zyňyň, proses 20 sekunt töweregi wagt alýar.

5. Guramagyň soňy, indiki prosese çykýança akdyrylýar.Jemi proses 4 minut töweregi wagt alýar we aýlaw awtomatiki bolýar.

6. aboveokardaky her bir ädimiň wagty, tizligi we beýleki parametrleri önümçilik prosesine görä PLC man-maşyn interfeýsi bilen sazlanyp we kesgitlenip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler