Önümler

 • LG-400 Miwe we gök önüm bahalandyryş maşyny

  LG-400 Miwe we gök önüm bahalandyryş maşyny

  Miwe we gök önümler üç ölçegli täze kesilen maşyn (ýagny Uly bahalandyryjy maşyn) bu kompaniýa we Jiangsu uniwersiteti ýokary tehnologiýaly önüme degişli gözleg taslamalaryna goldaw bermek üçin welaýat ylym we tehnologiýa bölüminiň ylym we tehnologiýa bölümini bilelikde kabul etmegi meýilleşdirýär, milli oýlap tapyş patentleri we birnäçe milli peýdaly model patentleri bar.Enjamyň esasy aýratynlygy: ululygy 25 mm kub çenli kesmek;kesýän bölekler we mehaniki geçiriji bölekler düýpli izolirlenen, önümiň hapalanmagyny doly ýok edýär;arassaçylyk ýok, topar kartoşka, käşir, kartoşka, sogan, ýaşyl burç, qulupnut, alma, şetdaly, armut, ananas we dilimlere, zolaklara, kesilen önümlere bölünen täze miweleriň we gök önümleriň kökleri.

 • LG-680 Köp wezipeli gök önümleri kesýän maşyn

  LG-680 Köp wezipeli gök önümleri kesýän maşyn

  Bu enjam, içerde we daşary ýurtlarda şuňa meňzeş maşynlaryň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini deňeşdirip, dizaýnerler tarapyndan optimallaşdyryldy we üýtgedildi.Matureetişen we ygtybarly, ulanmak aňsat we tehniki hyzmat, owadan görnüşi we beýleki aýratynlyklary bolan poslamaýan polatdan doly rulon gurluşy.Azyk senagatynda gök önümleri gaýtadan işlemek, dilimlemek we bahalandyrmak üçin amatly

 • Iki gatly tor zynjyry köpürjik ýuwujy maşyn

  Iki gatly tor zynjyry köpürjik ýuwujy maşyn

  Enjam az suw sarp edýär we suw tygşytlaýjy talaplara laýyk gelýär.Pleönekeý gurluş, arassa, amaly, amatly işlemek we tehniki hyzmat we ş.m. gök önümleri arassalamak, dezinfeksiýa etmek we sterilizasiýa etmek, miweleri gaýtadan işlemek we naharhana pudagynda giňden ulanylýar.

 • LG-900 dik awtomatiki merkezden gaçyryş enjamy

  LG-900 dik awtomatiki merkezden gaçyryş enjamy

  Içki silindr kuwwaty: takmynan 150Kg silindr tizligi: 0-840 RPM
  Motor güýji: 11KW
  Suwsuzlyk derejesi: 45% -75%
  Içki diametri: 85885mm agramy: 886kg
  Önümçilik kuwwaty: takmynan 2000-3000kg / sag
  Ölçegleri: 2100 × 2100 × 2100mm
  Garnituralar: howa kompressory, howa tanky, elektrik dolandyryş gutusy

 • Üç gat guşak guradyjy

  Üç gat guşak guradyjy

  Köp gatly guradyjy, köp gatly dolanyşyk guradyjy diýlip hem atlandyrylýar, täze ösümlikleri ýa-da möwsümleýin gök önümleri, miweleri we derman materiallaryny suwlandyrmak we guratmak üçin ýörite enjamdyr.

 • ND-150 nurbat Winç Hoister

  ND-150 nurbat Winç Hoister

  Lg-3300 φ159 turba spiral gysylan iýmitlendiriji ýokary göteriji we iýmitlendiriji enjamdyr, bu maşyn trubkaly spiral mejbury ýokary tizlikli aýlanyş tertibi, spiral pyçak çukur barrelinde miliň üsti bilen aýlanýar, pyçak materialy aýlaýar, ýetmek üçin aşakdan ýokary götermek üçin material.

 • LG-350 Miwe we gök önüm bahalandyryş maşyny

  LG-350 Miwe we gök önüm bahalandyryş maşyny

  Sargyt etmek Daşary ýurt ösen tehnologiýalaryň siňdirilmegi, içerki isleg bilen utgaşyp, kämilleşdirildi we işlenip düzüldi. Düwürijiniň diametri φ 300-den φ 350mm üýtgedildi port Eksport we ini beýlekilerden has uly, Aýlanma tizligi has çalt, öndürijilik we hil görnetin gowulaşdy.Propeller, gabyk, kesiji, pyçak, pyçak dynç alyş gurnama, poslamaýan polat önümçiligine goldaw.Azyk senagatyna degişli üznüksiz işlemek. Käşir, kartoşka, kartoşka, sogan, alma, ýaşyl burç, aloe wera we minus 2 ℃ ot erik, şetdaly, armut, ananas, süýji kartoşka tuber material kagyzy, zolak sim görnüşi, ownuk bölekler önümleriň görnüşinden, et önümlerini gaýtadan işlemegiň bir bölegi üçin hem ulanylyp bilner.

 • Tripod merkezden gaçyryş degidrator enjamy

  Tripod merkezden gaçyryş degidrator enjamy

  Merkezden gaçyryş elektory, gabykdan, deprekden, şassiden, asma çybykdan, çygly çeşmeden, gutujy gutujy böleklerden, debriya and we tormoz enjamlaryndan ybarat arassalamak işi üçin umumy mehaniki enjamdyr.

 • Çotga rolik arassalaýjy we gabyk maşyn

  Çotga rolik arassalaýjy we gabyk maşyn

  Bu enjam gök önüm we miwe iýmitlerini gaýtadan işleýän senagaty ösdürmegiň derwaýys zerurlyklaryna laýyklykda işlenip düzüldi we ýönekeý gurluş, amaly, amatly işlemek, aňsat sökmek, çalyşmak aňsat bölekleri bilen käşir, zynjyr we şuňa meňzeş gaty gök önümleri arassalamak we gabamak üçin amatly. , owadan görnüşi we ş.m.

 • LG-700 Poroşok garyjy maşyn

  LG-700 Poroşok garyjy maşyn

  Lg-700 poroşok garyjy maşyn (mikser) ýokary netijelilik garyjy enjamyň täze görnüşidir, mikser gorizontal polo positiveitel we otrisatel spiral mejbury güýç, materialy öňe sürmek üçin çep we sag tarapdan iki içki we daşarky halka ters tarapa; eksenel süýşme, birmeňzeş garyşmak maksadyna ýetmek üçin material konweksiýa, gyrkym we biri-biriniň arasynda diffuziýa.Eger material toplanylsa, motor tersine bolar.

 • LG-550 Köp wezipeli gök önümleri kesýän maşyn

  LG-550 Köp wezipeli gök önümleri kesýän maşyn

  Bu enjam, bar bolan, yzygiderli kämilleşdirilen dizaýn we önümçiligiň kemçiliklerini içerki meýdan ulanyşynda dürli import edilýän maşynlara esaslanýar.Poslamaýan polat we doly togalanýan gurluş, owadan görnüşi, ýetişen we ygtybarly, ulanmak aňsat we ş.m.Suwsuzlyk, doňdurylan, täze, konserwirlenen we azyk senagaty üçin Uels sogan (sogan), gök, leňňe, sarymsak, selderýa, petruşka, silindr noýbasy, böleklere bölünen gök önümleri gaýtadan işlemek üçin amatly;kelem kelem, ýaşyl gök önüm, ysmanak kesilen;ýam, bambuk atyşy, ýük bölekleri;ýaşyl we gyzyl burç, sogan tegelegi kesýär;dilimlenen käşir, ýüpek;granulyň aloe kesilmegi.

 • LG-550 Oblique kesiji maşyn

  LG-550 Oblique kesiji maşyn

  Bu enjam içerki meýdan ulanylyşynda dürli import edilýän maşynlaryň kemçiliklerine esaslanyp birnäçe gezek dizaýn edildi we öndürildi.Poslamaýan polatdan we doly togalanýan rulman gurluşy bilen, owadan daşky görnüşi, ýetişen we ygtybarly, amatly ulanylyşy we tehniki hyzmaty bar.Azyk senagatynda suwsuzlanmak, çalt doňdurmak, täze saklamak, duzlamak we ş.m. ýaly gök önümleri gaýtadan işlemek üçin amatly, ysmanak böleklere bölünýär;ýam, bambuk baldaklary, ýük bölekleri;ýaşyl we gyzyl burç, sogan kesilen halkalar;käşir dilimleri, bölekler;aloe kesmek, zolaklar we ş.m.

123Indiki>>> Sahypa 1/3