Sargyt enjamlary

 • Köp stansiýaly kesiji ýokarky we kök sortlaýjy maşyn

  Köp stansiýaly kesiji ýokarky we kök sortlaýjy maşyn

  Öňki stansiýanyň iki gapdalyndan her stansiýa çenli material, el bilen wizual tertipleşdirmek ýa-da kelläni we guýrugy kesmek, gaýtadan işlenen ökde önümler, yzky kellä iberilen orta armatura çukuryna, konweýeriň iki tarapyndan sypdyrylan, giç tertipleşdirilen. guşak başga bir hopper iberildi.Hünärsiz önümler ýa-da ýalňyşlyklar, huni duralgasyndaky galyndylar başga bir konweýer kemeriniň düýbüne, kollektoryň öňüne düşdi.Tekiz konweýer hökmünde ulanylyp bilner.

 • Baldak we ýaprak ýuwýan maşyn

  Baldak we ýaprak ýuwýan maşyn

  Baldak we ýaprak ýuwýan maşyn, agyrlyk güýjüni saýlamak, mukdar üpjünçiligi, ýel sazlamak we beýleki serişdeleri ulanyp, suwsuz gök önümler, çaý ýapraklary, gury iýmit daşary ýurt bedenini aýyrmak üçin amatlydyr.Taýýar önümdäki agyr keseki bedeni aýyryp biler: daş, gum, metal;Lightagty daşary ýurt bedeni, meselem: kagyz, saç, gabyk, plastmassa, ýüpek pagta.

 • Magnit titremäni barlamak

  Magnit titremäni barlamak

  Gurluşyň awtomatiki iýmitlenmegi, üznüksiz işlemegi, ädimsiz howany kadalaşdyrmak, ýokary aýralyk takyklygy.Täze önüm gaplaýyş çyzygyny emele getirmek üçin rentgen enjamy, metal synag enjamy bilen ulanylyp bilner.Ösümlikleri gaýtadan işlemek we azyk senagaty üçin iň amatly gaplaýyş enjamlary.