LG-700 Poroşok garyjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Lg-700 poroşok garyjy maşyn (mikser) ýokary netijelilik garyjy enjamyň täze görnüşidir, mikser gorizontal polo positiveitel we otrisatel spiral mejbury güýç, materialy öňe sürmek üçin çep we sag tarapdan iki içki we daşarky halka ters tarapa; eksenel süýşme, birmeňzeş garyşmak maksadyna ýetmek üçin material konweksiýa, gyrkym we biri-biriniň arasynda diffuziýa.Eger material toplanylsa, motor tersine bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ⅰ 、 Enjamlaryň tanyşdyrylyşy

Lg-700 poroşok garyjy maşyn (mikser) ýokary netijelilik garyjy enjamyň täze görnüşidir, mikser gorizontal polo positiveitel we otrisatel spiral mejbury güýç, materialy öňe sürmek üçin çep we sag tarapdan iki içki we daşarky halka ters tarapa; eksenel süýşme, birmeňzeş garyşmak maksadyna ýetmek üçin material konweksiýa, gyrkym we biri-biriniň arasynda diffuziýa.Eger material toplanylsa, motor tersine bolar.

Bu enjam gök önümleri gaýtadan işlemek, tagam, iýmit, himiýa senagaty, lukmançylyk, duz, iýmit we beýleki pudaklarda dürli elementleri garyşdyrmak üçin giňden ulanylýar.Çalt garyş tizligi, ýokary garyşyk birmeňzeşligi, ýokary netijeliligi, gowy garyşyk hili, gysga düşüriş wagty we az galyndy aýratynlyklary bar.Tagamlar, galyň, pasta, poroşok garyndysy üçin amatly.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda, müşderiniň işini aňsatlaşdyrmak üçin awtomatiki akym enjamy we ýönekeý klapan port gaplaýyş enjamlary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Suwsyzlandyrylan ösümlik senagaty, glýukoza, maltoza, laktoza we beýleki kömekçi materiallary garyşdyrmazdan ozal gök önümleri dökmek, kesmek, suwlandyrmak we guratmak üçin ulanylýar.

LG-700-jikme-jiklikler2
LG-700-jikme-jiklikler3
LG-700-jikme-jiklikler4

Equipment equipment Enjamlaryň esasy parametrleri

Haryt

Bölüm

Parametr

Bellik

Barreliň göwrümi

L

780  
kuwwat

Kw

5.5  
naprýa .eniýe

V

380 Düzülip bilner
ýygylygy

Hz

50  
Garyşyk netijeliligi

%

95-99  
kuwwaty

Kg / sag

2000-4000  
Deprek garyşmagyň täsirli ululygy

mm

1500 × 850 × 760  
Giriş beýikligi

mm

1330  
Giriş ölçegi

mm

1500 × 850  
Çykyş beýikligi

mm

445  
Portuň ululygy

mm

275 × 200 (Elektrik, howa kebelek klapany ýöriteleşdirilip bilner) Düzülip bilner
Umumy ölçegler

mm

2230 × 950 × 1130  
agramy

Kg

370  

Ipment Enjamlary gurnamagyň çyzgysy)

LG-700-jikme-jiklikler5

Ⅲ 、 Enjamlary oturtmak

1. Enjam gaty gurak, şemalladylýan derejeli ýere ýerleşdirilmelidir we enjamyň kadaly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin ýer derejeli gural bilen kalibrlenmeli.
2. Enjamyň ulanýan naprýa; eniýesi 380V, elektrik üpjünçiliginiň naprýa; eniýesi bolsa enjamyň ulanýan naprýa; eniýesine laýyk gelmegi kesgitlenýär;Set setine girmezden ozal tok açary gurmaly.
3. Zemin simleri ygtybarly topraklanýar we suwuň syzmazlygy we elektrik togunyň syzmazlygy üçin elektrik liniýasy enjamyň giriş we çykyş bölekleri bilen berkidilýär we möhürlenýär.
4. Enjam boş işleýän wagtynda täsir titremesi ýa-da adaty bolmadyk ses bolmaly däldir.Otherwiseogsam, enjam gözden geçirmek üçin saklanar.

Ⅳ operation Iş ädimleri

1. Operator ähli enjamlaryň işleýşi bilen tanyş bolmaly we enjamyň her bir böleginiň işleýiş usulyna düşünmeli.
2. Maşyny işe başlamazdan ozal mehaniki we elektrik enjamlarynyň birikdiriji böleklerini üns bilen barlamalydyrys, boltlar we beýleki zatlar boş bolmaly däldir, ýapyşan hadysanyň bardygyny ýa-da daşary ýurt bedenine düşmezligini başlamazdan ozal kadaly bolmaly.
3. enjam adaty işden soň iýmitlenip bilýär, esasy material we premiks şol bir wagtyň özünde bedene deň derejede iýmitlenýär, köp mukdarda duýdansyz dökülmän, ýokardaky esasy şahanyň üstündäki material ýüzüne, wagtyna başlaň, polo positiveitel öwrüm 1 minut tersine 1 minut, soň bolsa pozulma 1 minut tersine 1 minut, düşürilenden 4-6 minut soň.

Attention attention Üns berilmeli meseleler

1. Dürli materiallara görä, ýygy-ýygydan goşulmaly, garyş wagty birmeňzeşligi kesgitleýär, material gaty gaty zatlar, sim bilen garylmaly däldir, ýogsam enjamyň ömrüne täsir eder.
2. Önümçilik başlamazdan ozal, ýüklemeýän operasiýa synagy, garyşyk şahanyň işleýşini barlaň, geçiriş böleginiň kadalydygyny barlaň.
3. heläkçilige başlamazlyk üçin enjam bilen baglanyşykly bolmadyk zatlary goýmaň.
4. Işleýiş wagtynda adatdan daşary hadysa tapylansoň, elektrik üpjünçiligini derrew kesmeli we gyssagly ýagdaýda saklamaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler