Guradyjy enjamlar

  • Üç gat guşak guradyjy

    Üç gat guşak guradyjy

    Köp gatly guradyjy, köp gatly dolanyşyk guradyjy diýlip hem atlandyrylýar, täze ösümlikleri ýa-da möwsümleýin gök önümleri, miweleri we derman materiallaryny suwlandyrmak we guratmak üçin ýörite enjamdyr.

  • Açyk guradyjy

    Açyk guradyjy

    Guradyjy peç, kshua gury suw desgalarynda guradyjy peçiň köp görnüşini hakyky ulanmakda bar bolan kemçiliklere görä düzülendir.Uly howa göwrümi, ýokary güýç, amatly gurluş gurluşy we amatly işlemek we tehniki hyzmat etmek aýratynlyklaryna eýedir.Her dürli gök önümleri we iýmitleri guratmak we suwarmak üçin amatlydyr.