Biz hakda

Jiangsu Ligong miwe we gök önüm enjamlary kärhanasy

Miwe we gök önümleri kesmek, arassalamak, guratmak, sortlamak we beýleki enjamlary öndürmekde ýöriteleşen kärhana.

Kompaniýanyň tertibi

“Jiangsu Ligong” miwe we gök önüm enjamlary kärhanasy, Çengze Sinhua 1997-nji ýylda esaslandyryldy we ösüşiň üç basgançagyny başdan geçirdi: “Sinhua” gök önümleri suwsuzlandyryş enjamlary zawody, “Sinhua Ligong” gök önüm enjamlary kärhanasy we Jiangsu Ligong miwe we gök önümler. Bar bolan hasaba alnan maýa 26 million ýuana, esasy serişdeleri 200 milliona golaý we zawod 30,000 inedördül metr meýdany eýeleýär.Miwe we gök önümleri kesmek, arassalamak, guratmak, sortlamak we beýleki enjamlary öndürmekde ýöriteleşen kärhana.Kompaniýanyň garaşsyz eksport dolandyryş hukugy bar, önümler ýurduň ähli künjeklerini öz içine alýar we Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we ABŞ-a eksport edilýär.

Döredildi
Hasaba alnan maýa
million ýuany
Esasy serişdeler
million ýuany
Zawod örtükleri
inedördül metr

Biz kim

Jianghuai bilen Lixiahe kenar ýakasynyň arasynda ýerleşýän Sinhua, ýokary tebigy şertlere we çuňňur medeni ýygnanmalara eýe.Zheng Banqiao we Shi Naian ýaly taryhy meşhurlaryň doglan ýeri.

"Li Gong" we grafiki söwda bellikleri, Senagat we söwda döwlet dolandyryş gullugynyň söwda belligi bölümi, Taizhou belli söwda bellikleri, Jiangsu meşhur marka önümi kepillendiriş belgisi, Jiangsu meşhur markasy, kärhana önümleri: miwe we gök önümleri gaýtadan işleýän enjamlar, Jiangsu meşhur marka önümleri, Taizhou kompaniýasy Hasaba alnan kärhana Rongtaizhou kompaniýasy, Jiangsu welaýatynda ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde hasaba alyndy we yzygiderli bütewilik bölümi, şertnamalary ýerine ýetirýän we ygtybarly kärhana abraýyny gazandy.

takmynan7
takmynan6
takmynan4

Näme üçin bizi saýlamaly?

Tehnologiki innowasiýa

Tehnologiki innowasiýa kärhanany ösdürmegiň hereketlendiriji güýji bolup durýar.Kompaniýa ylmy we tehnologiki üstünlikleriň üýtgemegine, täze tehnologiýalaryň we täze önümleriň gözlegine we ösüşine üns berýär.Jiangsu uniwersitetinde, Jiangnan uniwersitetinde, Nanjing ýabany ösümlikleri peýdalanmak boýunça gözleg institutynda, Sinszýan Oba hojalygy ylymlary akademiýasynda we beýleki akademiki guramalarda we Italiýada we Täze Zelandiýada şol bir pudakda hasaba alnan Taizhou kompaniýalarynda döredildi.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk kärhananyň durnukly ösüşi üçin köp maglumat we tehnologiýa toplady.

Hyzmatdaş

Kompaniýa, Jiangsu welaýatynyň Ylym we Tehnologiýa goldaw meýilnamasynyň "Miwe we gök önümleriň üç ölçegli täze kesiş maşynynyň esasy tehnologiýasy we önümi we taslamasy" taslamasyny durmuşa geçirmek üçin Jiangsu uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk etdi we 6XQ3-400 miwe we gök önümleri täze kesdi. Taslamanyň kabul edilmeginden we Hytaý Maşyn Senagaty Federasiýasynyň Üstünlik bahalandyrmasyndan geçen garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan maşyn, welaýat we ministrlik derejesinde gazanylan baha berdi we welaýat we ministrlik derejesinde geçirilen ylmy we tehnologiki üstünlikleriň üçünji baýragyny aldy.Jiangnan uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda "Jiangnan uniwersiteti we Sinhua Ligong azyk enjamlary gözleg instituty" we Jiangsu uniwersiteti kärhana gutardy.

Maksady

Halkara oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän enjamlaryň ösen derejesini göz öňünde tutup, kärhana öňdebaryjy miwe we gök önümleri gaýtadan işleýän enjamlary öwrenmek we ösdürmek merkezini gurmagy maksat edinýär we önüm stereotiplerini, standart sazlamalary we işgärleri taýýarlamagy öz içine alýan garaşsyz innowasiýa guramalaryny işjeň gurýar.

logo1

Işewürlik barada gepleşik geçirmek we işimize ýol görkezmek üçin myhmanlary we dostlary içerde we daşary ýurtlarda mähirli garşylaýarys!