Kesiş enjamlary

 • LG-680 Köp wezipeli gök önümleri kesýän maşyn

  LG-680 Köp wezipeli gök önümleri kesýän maşyn

  Bu enjam, içerde we daşary ýurtlarda şuňa meňzeş maşynlaryň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini deňeşdirip, dizaýnerler tarapyndan optimallaşdyryldy we üýtgedildi.Matureetişen we ygtybarly, ulanmak aňsat we tehniki hyzmat, owadan görnüşi we beýleki aýratynlyklary bolan poslamaýan polatdan doly rulon gurluşy.Azyk senagatynda gök önümleri gaýtadan işlemek, dilimlemek we bahalandyrmak üçin amatly

 • LG-350 Miwe we gök önüm bahalandyryş maşyny

  LG-350 Miwe we gök önüm bahalandyryş maşyny

  Sargyt etmek Daşary ýurt ösen tehnologiýalaryň siňdirilmegi, içerki isleg bilen utgaşyp, kämilleşdirildi we işlenip düzüldi. Düwürijiniň diametri φ 300-den φ 350mm üýtgedildi port Eksport we ini beýlekilerden has uly, Aýlanma tizligi has çalt, öndürijilik we hil görnetin gowulaşdy.Propeller, gabyk, kesiji, pyçak, pyçak dynç alyş gurnama, poslamaýan polat önümçiligine goldaw.Azyk senagatyna degişli üznüksiz işlemek. Käşir, kartoşka, kartoşka, sogan, alma, ýaşyl burç, aloe wera we minus 2 ℃ ot erik, şetdaly, armut, ananas, süýji kartoşka tuber material kagyzy, zolak sim görnüşi, ownuk bölekler önümleriň görnüşinden, et önümlerini gaýtadan işlemegiň bir bölegi üçin hem ulanylyp bilner.

 • LG-550 Köp wezipeli gök önümleri kesýän maşyn

  LG-550 Köp wezipeli gök önümleri kesýän maşyn

  Bu enjam, bar bolan, yzygiderli kämilleşdirilen dizaýn we önümçiligiň kemçiliklerini içerki meýdan ulanyşynda dürli import edilýän maşynlara esaslanýar.Poslamaýan polat we doly togalanýan gurluş, owadan görnüşi, ýetişen we ygtybarly, ulanmak aňsat we ş.m.Suwsuzlyk, doňdurylan, täze, konserwirlenen we azyk senagaty üçin Uels sogan (sogan), gök, leňňe, sarymsak, selderýa, petruşka, silindr noýbasy, böleklere bölünen gök önümleri gaýtadan işlemek üçin amatly;kelem kelem, ýaşyl gök önüm, ysmanak kesilen;ýam, bambuk atyşy, ýük bölekleri;ýaşyl we gyzyl burç, sogan tegelegi kesýär;dilimlenen käşir, ýüpek;granulyň aloe kesilmegi.

 • LG-550 Oblique kesiji maşyn

  LG-550 Oblique kesiji maşyn

  Bu enjam içerki meýdan ulanylyşynda dürli import edilýän maşynlaryň kemçiliklerine esaslanyp birnäçe gezek dizaýn edildi we öndürildi.Poslamaýan polatdan we doly togalanýan rulman gurluşy bilen, owadan daşky görnüşi, ýetişen we ygtybarly, amatly ulanylyşy we tehniki hyzmaty bar.Azyk senagatynda suwsuzlanmak, çalt doňdurmak, täze saklamak, duzlamak we ş.m. ýaly gök önümleri gaýtadan işlemek üçin amatly, ysmanak böleklere bölünýär;ýam, bambuk baldaklary, ýük bölekleri;ýaşyl we gyzyl burç, sogan kesilen halkalar;käşir dilimleri, bölekler;aloe kesmek, zolaklar we ş.m.

 • LG-500 platforma ugrukdyryjy

  LG-500 platforma ugrukdyryjy

  Degişli iýmit portuny, el bilen ugry, birin-birin materialy, el bilen basmak, iýmitlendiriş portunyň kesişmesi, tegelek ýumurtga bölegi, el basyşy, takyk ugry, galyňlygy sazlanylýan, galyňlygy yzygiderli, ýokary tekizligi saýlamak üçin materialyň ululygyna we görnüşine görä .

 • Lg-500 Ösümlik kesiji

  Lg-500 Ösümlik kesiji

  Enjam bazary kesýän pyçak kesýän konweýer kemerine, neýlon ýokarky pyçak plastinkasy üçin pyçagyň aşagyndaky materialyň kesilmegine we ownuk göwrümine görä kesilen dizaýny.Kesilen konweýer arkaly önüme getirilen hapalygy ýok ediň.Kesilenden soň, önüm kollektoryň içine erkin düşýär, ikinji derejeli merkezden gaçyryş güýjüniň sarsmagy we diski we gök önüm kesijisiniň döwülmegi hadysasyny ýok edýär.Takyk ululygy, baldak, baldak we ýaprak gök önümleri kesmek, dilimlemek, kelem, kelem, çaý, gorçisa, sarymsak, kelp we noýba önümleri.Ösümlikleri gaýtadan işlemekde, duz önümçiliginde, iri supermarketlerde, kantonlarda we myhmanhanalarda gök önümleri kesmek üçin iň oňat enjam.

 • LG-750 Köp wezipeli gök önümleri kesýän maşyn

  LG-750 Köp wezipeli gök önümleri kesýän maşyn

  Bu enjam içerki meýdan ulanylyşynda dürli import edilýän maşynlaryň kemçiliklerine esaslanyp birnäçe gezek dizaýn edildi we öndürildi.Poslamaýan polatdan we doly togalanýan rulman gurluşy bilen, owadan daşky görnüşi, ýetişen we ygtybarly, amatly ulanylyşy we tehniki hyzmaty bar.Azyk senagatynda suwsuzlanmak, çalt doňdurmak, täze saklamak, duzlamak we ş.m. ýaly gök önümleri gaýtadan işlemek üçin amatly, ysmanak böleklere bölünýär;ýam, bambuk baldaklary, ýük bölekleri;ýaşyl we gyzyl burç, sogan kesilen halkalar;käşir dilimleri, bölekler;aloe kesmek, zolaklar we ş.m.

 • Gorizontal ýokary tizlikli

  Gorizontal ýokary tizlikli

  Bu enjam, azyk ugry üçin sarymsak ýorunjalary, sogan, zynjyr, kartoşka, kömelek, kartoşka kök materialyny kesmek, awtomatiki ugrukdyryş, tertipli görnüş, birmeňzeş galyňlyk, ýeriň tekizligi, ýönekeý gurluşy, aňsatlygy üçin öndürilen täze önümleri imitasiýa import edýär. ulanmak we hyzmat etmek we ş.m.

 • LG-240 Iki ölçegli kesiji maşyn

  LG-240 Iki ölçegli kesiji maşyn

  Bu enjam, sferik süýji orkide (kelem) we hytaý kelemini uly ýaprakly gök önümleri meýdançalara ýa-da gönüburçly bloklara bölmek üçin niýetlenendir, birnäçe gezek synagdan soň, optimal dizaýn.Şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, bu enjamyň esasy artykmaçlygy, azyk gigiýenasynyň talaplaryna laýyk gelýän disk pyçagy bilen kesiş pyçagynyň arasyndaky boşlukda galmazlygydyr.

 • LG-500 platforma gönükdirilen has inçe görkezme gollanmasy

  LG-500 platforma gönükdirilen has inçe görkezme gollanmasy

  Süýji kartoşka, top, kök, miwe we gök önüm, käşir, koks, sogan, ýüzük, alma halkasy, lotos kökü, burun, ýam, bambuk atyşy we süýji mämişi ýaly ugurly böleklere laýyk gelýär.