Kök gök önümler üçin nurbat çişiriji maşyn

Gysga düşündiriş:

Gurluş guşak iýmitlendirijisinden, spiral garyjy enjamdan we sowadyjy çukurdan durýar.Amaly, awtomatiki iýmitlendirmek, ýokary netijelilik, kiçi hünär meýdany, energiýa tygşytlamak, suw tygşytlamak, howpsuz we ygtybarly.Içki öt halta aýratyn bedene ýasalýar, suwy hapalamak we aýyrmak aňsat.Käşir, kelem, gök baldak gök önümleri, taro tohumy, ýaşyl noýba, sarymsak nahallary, kömelek we gaýnadylmazdan ozal sianini öldürýän beýleki materiallary gaýtadan işlemek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üpjün etmegiň aýratynlyklary

1. Buraw deprek diametri φ 1200, LG-1200 görnüşi.
2. Buraw deprek diametri 00 1400, LG-1400 görnüşi.

Nahar taýýarlamagyň wagty

Adaty 1-10 minutlyk elektromagnit tizligini sazlaýan motor bilen dolandyryş.Aralykdan başga, geçiriş gatnaşygyny üýtgetmek üçin motor kemer plastinkasynyň diametrini üýtgediň.Käşir we kartoşka synpy 5-10 minut, motor plastinka φ 100, reduktor φ 200. Koreýa gök önümleri, gök baldak gök önümler 45 sekunt - 1 minut, motor plastinka φ 100, 110 reduktor zerur wagt alyp biler.

Goldaw güýji

1.5-3KW hereketlendirijini we degişli azaltma gutusyny sazlaýan elektromagnit tizlik.

Ulanyş we ätiýaçlyk çäreleri

1. Motor kemeriniň tekerini işe girizmezden ozal, her böleginiň aýlanmagynyň çeýe bolmalydygyny, sürtülme we zyýanly ses bolmaly däldigini barlaň.
2. Çyzyk üç fazaly we dört simli ulgam bolup, jemi 4 terminal bar, şolaryň arasynda 3 gyzyl çyzyk üç fazaly elektrik üpjünçiligi we 1 sary çyzyk nol çyzyk.
3. Sürüji hereketlendirijisi doly basyş başlangyjy bolup biler, dolandyryjy wyklýuçatel ýapylýar, tizlik düwmesini ýuwaş-ýuwaşdan zerur tizlige çenli ýokarlandyrmaly, duranda nola öwrülmeli, kontrolleýjiniň elektrik üpjünçiligini öçürmeli we umumy elektrik üpjünçiligini kesmeli.

Önümleriň bu tapgyry, ömürboýy hyzmat ediş hyzmatyny öz içine alýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler