Magnit titremäni barlamak

Gysga düşündiriş:

Gurluşyň awtomatiki iýmitlenmegi, üznüksiz işlemegi, ädimsiz howany kadalaşdyrmak, ýokary aýralyk takyklygy.Täze önüm gaplaýyş çyzygyny emele getirmek üçin rentgen enjamy, metal synag enjamy bilen ulanylyp bilner.Ösümlikleri gaýtadan işlemek we azyk senagaty üçin iň amatly gaplaýyş enjamlary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Gurluş 2005-nji ýylda getirilen enjamlary öýkünýän täze önüm. Ol ýokary göteriji, titreýän ekran howa bölüjisinden we tozan ýygnaýjydan durýar.

Material göteriji tarapyndan elektromagnit yrgyldy enjamy bilen ekranyň çarçuwasynyň giriş ujuna iberilýär.Elektromagnit güýjüň täsiri astynda, yzygiderli yrgyldy üçin el çarçuwasy.Elekdäki material yzygiderli zyňylýar we öňe bökýär.Haçan-da material deň we yzygiderli öňe gidende, awtomatiki usulda dürli spesifikasiýalaryň 45 ° organiki aýna diagonaly ekrany bilen derejelendirilýär we ownuk poroşok bölejikleri we uly bölejikler dürli derejedäki gaýtadan işlemek gutusyna ýygnalýar.Howa kamerasyna galan material, ýüzýän howa akymynyň täsiri bilen, agyr zatlaryň materialyna garylan agyr gaýtadan işlemek gutusyna düşýär, ýeňil zatlar siklon tozan ýygnaýjysyna, galyndylary gaýtadan işlemek gutusyna getirilýär.Hakyky önümler öňden indiki işe iberilýär.

Gurluşyň awtomatiki iýmitlenmegi, üznüksiz işlemegi, ädimsiz howany kadalaşdyrmak, ýokary aýralyk takyklygy.Täze önüm gaplaýyş çyzygyny emele getirmek üçin rentgen enjamy, metal synag enjamy bilen ulanylyp bilner.Ösümlikleri gaýtadan işlemek we azyk senagaty üçin iň amatly gaplaýyş enjamlary.

surat005
surat006

Tehniki parametrler

Ölçegi
(mm)
Okar Magnit yrgyldy ýel saýlaýjy Siklon
3500 * 1300 * 1900 Motor
(v)
Konweýer
(mm)
El ekrany Kuwwat
(kw)
Kuwwat
(kw)
Windeliň ýapyş güýji (w)
350 380 * 2 φ3.5-φ20 0.45 1.1 60
Göwrümi (kg / sag)
Guradylan bahar sogan Süýji önüm
200-400 800-1000

Ulanyş çäreleri

Enjam zawoddan çykmazdan ozal, dürli önümleri gaýtadan işlemekde, zerur düzediş işlerinde, ädimler aşakdakylar:

Boş bolanda, elektromagnit yrgyldy böleginde adaty bolmadyk jitter tapylsa, güýç paýlaýyş kabinetindäki amplitudany sazlamak düwmesini gowy sazlap we amplitudanyň üýtgemegine syn edip bilersiňiz.Ammetr amplitudanyň kesgitlenen aralykda bolmalydygyny görkezýär (1-2.3a).

Dürli materiallar ekranyň gutusynyň çykaryş nokadynyň ýagdaýyny üýtgetmeli.Gorizontal ýagdaýy üýtgedeniňizde, ekranyň çarçuwasynyň aşagyndaky elektromagnit yrgyldy bazasynyň 4 boltuny gowşadyň, esas öňe ýa-da yza süýşürilip bilner;Boýuň ýagdaýyny üýtgedeniňizde, çarçuwanyň dört burçundaky boltlary berkidiň ýa-da gowşadyň.

Hakyky, ýeňil we agyr daşary ýurt jisimleriniň aýralyk täsiri, ýok sazlamak bilen baglanyşykly.Çep suratda görkezilişi ýaly 1, 2 we 3 sazlaýjy nurbatlar we fanaty dolandyrýan inwertory sazlamak, birnäçe gezek sazlamaly we ýazga almaly.

Ⅲ 、 Gurmak

1. Merkezden gaçyryş serişdesi umumy beton düýbüne berkidilmelidir we binýadyň ölçeg çyzgysyna görä guýulyp bilner (dogry surata we aşakdaky tablisa serediň);
2. Esasy labyr boltlary oturdylmalydyr, binýadyň görnüşi 100 mm üçburçluk şassiniň ululygyndan uly bolmaly, beton guradylandan soň, ýerine göterilip we keseligine düzediş girizilmeli;
3. Elektrik hereketlendirijisi elektrik shematiki diagramma laýyklykda gurulmalydyr we şol bir wagtyň özünde suw geçirmeýän we çygly gorag işini gowy ýerine ýetirmeli, partlama garşy hereketlendiriji bolmaly, ulanyjy saýlama habarnamasyny bermeli.

D1

D2

A

B

LG-800

1216

1650

100

140

LG-1000

1416

1820

100

160

LG-1200

1620

2050-nji ýyl

100

180

Ⅳ enance Bejeriş we tehniki hyzmat

1. Merkezden gaçyryş aýratyn bir adam tarapyndan dolandyrylmaly, ýükleme çägini islege görä köpeltmeli däl, aýlanma ugrunyň amal bilen laýykdygyny ýa-da ýokdugyna üns bermeli;
2. Merkezden gaçyryş tizligini islegine görä ýokarlandyrmaga ýol berilmeýär.6 aý ulanylandan soň, hemmetaraplaýyn gözleg geçirmeli, deprek böleklerini we podşipnikleri arassalamaly we çalgy ýagyny goşmaly;
3. Merkezden gaçyryşyň gaty bölekleriniň boşdugyny yzygiderli barlaň;
4. 6 aýyň içinde (satyn alnan senesinden başlap) ulanyjynyň öz jogapkärçiligi bilen enjamyň nädogry işlemegi ýa-da zeper ýetmegi ýaly üç kepilligiň önümiň hilini ýerine ýetirmek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler