Çotga rolik arassalaýjy we gabyk maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu enjam gök önüm we miwe iýmitlerini gaýtadan işleýän senagaty ösdürmegiň derwaýys zerurlyklaryna laýyklykda işlenip düzüldi we ýönekeý gurluş, amaly, amatly işlemek, aňsat sökmek, çalyşmak aňsat bölekleri bilen käşir, zynjyr we şuňa meňzeş gaty gök önümleri arassalamak we gabamak üçin amatly. , owadan görnüşi we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Enjam bazaryň önüminiň hil talaplaryna laýyklykda dizaýn edildi we öndürildi.

Materialyň ululygyna, kiçi we görnüşine görä degişli iýmit portuny saýlaň we iýmit portunda el bilen basyň, bir material yzly-yzyna.Banan, tegelek we ýumurtga böleklerini el bilen basmagyň zerurlygy ýok.

Takyk ugrukdyryş, sazlanyp bilinýän list görnüşi, yzygiderli galyňlygy we gowy gutarnykly aýratynlyklary bar.

Süýji kartoşka, top, kök, miwe we gök önüm, käşir, koks, sogan, ýüzük, alma halkasy, lotos kökü, burun, ýam, bambuk atyşy we süýji mämişi ýaly ugurly böleklere laýyk gelýär.

çotga-rolik-arassalaýjy we gabyk-maşyn-11

Tehniki parametrler

Model

LG-1500

LG-2000

Ölçegleri (mm)

2300 * 850 * 820

2600 * 930 * 940

Çykyş ölçegi (mm)

00300 * 280

40340 * 580

Iýmitlendirmegiň ululygy (mm)

520 * 1500

600 * 2000

Çotganyň ululygy (mm)

Φ125 * 1500

140 * 2000

Agramy (kg)

265

580

Göwrümi (kg / sag)

1000 ~ 3000

3000 ~ 4500

Kuwwat (kw)

3

4

Çotga rolikli çotga: Neýlon siminiň diametri 0,8mm, aşaga çydamly, ýokary temperatura çydamly, gaty, suwa çümmeýär
Çotga rolikiniň daşky diametri: φ 125mm
10 rulon, täsirli uzynlygy 2 metr
Motor: Y100L2 - 44 kWt

Müdir

Haçan-da material gorizontal aýlanýan çotga rolikine girende, çotga rolikini arassalamak we gabamak maksadyna ýetmek üçin çotga rolikini şol bir öwrüm ugrunda (ýokarydan aşak) birnäçe gezek sürtmegi dowam etdirýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler