Gök önümleriň suwsuzlanmagy we guramagy

habarlar2-300x197

Gök önümleri gaýtadan işlemekde gök önümleri suwlandyrýan maşyn we gök önüm guradyjy köplenç ulanylýar.Ulanyjylar köplenç iki önümi bulaşdyrýarlar we önümçilik tehnologiýasy we önümçilik maksady birdir öýdýärler.Aslynda beýle däl, önümleriň iki görnüşi düýpgöter tapawutlanýar, aýratyn tapawutlar aşakdaky ýaly.

Ösümlik suwsuzlandyryjy

Ösümlik guradyjy diýlip hem atlandyrylýan gök önüm suwsuzlandyryjy, suwsuzlanmak we pyrlamak üçin ýokary tizlikli aýlanmak arkaly emele gelen merkezden gaçyryş güýjüni ulanýan suwsuzlandyryş enjamydyr.Gök önümleri gaýtadan işlemekde köplenç gök önümleriň saklanyşyny we saklanyş möhletini uzaltmak ýa-da ýeňilleşdirmek maksady bilen köplenç gök önümleriň üstündäki suwy ýa-da gök önümleriň süýümindäki az mukdarda suwy aýyrmak üçin ulanylýar. guratmak ýaly indiki gaýtadan işlemek prosesi.

Ösümlik suwsuzlandyryjy az meýdany eýeleýär we satyn almak üçin arzan.Vegetableshli gök önümler, turşular, duzlar, miweler, däneler, ekinler we suwsuzlanmak, zaýalanmak, suwuk, guratmak bejergisi ýa-da her dürli krahmal, suw üçin poroşok, galyndy ýa-da her dürli gowrulan iýmit ýagy üçin ulanylyp bilner. guratmak.

Ösümlik guradyjy

Ösümlik guradyjy, gök önümlerdäki suwuň köpüsini ýa-da hemmesini ýylylyk bilen aýyrýan hakyky manyda ösümlik suwsuzlandyryjydyr.Dürli suwsuz gök önümleri öndürmek üçin aýrylmaz enjamdyr.Bu görnüşli modeller üçin, adatça, iki görnüşli şkaf, deprek görnüşli model bar, hakyky işleýiş, ýyladyş enjamy belli bir gymmata ýetmek üçin ýylylyk, ýylylyk öndürmek üçin işleýär, gök önümler ýuwaş-ýuwaşdan bişirilenden soň, belli bir wagtdan soň guratmagyň soňky maksadyna ýetiň.

Maşynyň bu görnüşi, uly, uly energiýa sarp ediş, ýokary satyn alyş çykdajylary ýaly bir meýdany öz içine alýar, köpüsi käbir gök önümleri gaýtadan işleýän ýerlerde ýa-da gök önümleri gaýtadan işleýän ýerlerde we kärhanalarda ýüze çykýar.Gaýtadan işlemek tehnologiýasynyň ideal maksadyna ýetmek üçin her dürli gök önümleri, gawunlary we miweleri, däneleri we ekinleri çalt guratmak üçin ulanylyp bilner.

Şu nukdaýnazardan gök önüm suwsuzlandyryjy bilen guradyjynyň arasyndaky tapawut gaty görnüp dur.Iki görnüşli önüm bir ýerde peýda bolup biler, ýöne ösümlik suwsuzlandyryjy köplenç ösümlik guradyjynyň deslapky işleýiş roluny ýerine ýetirýär.Iki görnüşli önümiň arasyndaky tapawudy bilenden soň, öz ulanyş islegleriňize görä model saýlap bilersiňiz.Nädip saýlamalydygyny bilmeseňiz, kompaniýamyza jaň edip, professional kömek sorap bilersiňiz!


Iş wagty: 22-nji aprel-2222