Warmyly, ýyly ýyly ibermek üçin gyş!Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher federasiýasy öň hatarda işleýänlere gynanç bildirdi

habarlar1

22-nji ýanwarda Bahar baýramy ýakynlaşanda, kärdeşler arkalaşyklary federasiýasynyň wise-prezidenti Li Gong, jiangsu tehnika kärhanasy LTD. , kärdeşler arkalaşygy sowgatlary "duýgudaşlyk çäreleri, partiýa we hökümetiň işgärlere edýän salamlary we her kimiň çeken zähmeti üçin sag boluň, bir işgäri gyşda ýyly duýuň, şeýle hem kärhana işgärlerine Täze ýyl sowgatlary we gowy arzuwlar iberiň, höweslendiriň Täze ýylda hemmeler, doly güýç, doly energiýa kärhanany hasam güýçlendirýär.

Wise-premýer Wan Jun işgärleriň umumy sanyna we Bahar baýramçylygy üçin Sinhua şäherinde galýan adamlaryň ýagdaýyna jikme-jik düşünýärdi we welaýatyň daşyndaky köp işçini Bahar baýramyny Sinhua şäherinde geçirmäge işjeň höweslendirýärdi we ugrukdyrýar. Sinhua şäheriniň ýylylygy.

Kompaniýanyň başlygy Li Çin, baş menejer Şi Guihong kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher federasiýasyna sowuk, mähirli hyzmat edýändiklerine örän minnetdar, ähli işgärleri zähmet çekmäge, ýaşamak üçin owadan we sazlaşykly işgärler öýüni döretmäge çalyşdy. ýolbaşçylara ideg we garaşýan zatlara.

Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek halk söweşidir.Her kim esger we goşant goşup biler.Hemmämiz bir ýürek bilen pikirlenip, bir ýürek bilen işlesek, birleşeris we wirusa garşy göreşeris.Daglaryň we derýalaryň üýtgemän we epidemiýanyň azaljak gününiň ýakyn wagtda boljakdygyna ynanýaryn.

1997-nji ýylda döredilen Jiangsu Ligong miwe we gök önüm enjamlary kärhanasy, LTD. enjamlar we doly önümçilik liniýalary, önümler ýurduň ähli sebitlerini öz içine alýar we Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we ABŞ bazaryna eksport edilýär.Kompaniýanyň önümleri, Jiangsu welaýatynda meşhur marka önümleri bolup, 80-den gowrak patenti bar, Milli Oba hojalygy ministrliginiň gök önümleri suwarmagy gaýtadan işleýän tehnologiýa integrasiýa bazasy, ylmy we tehnologiki innowasiýa ösen bölümlerine köp ýyllyk giriş.


Iş wagty: 22-nji aprel-2222