Iýmit maşynlarynda we enjamlarynda adamlaşdyrylan dizaýn

Gumanizasiýa düşünjäni aňladýar, önümiň dizaýnynda diňe bir ulanyjynyň ýaşaýyş endiklerini, iş endiklerini, ulanyjylaryň ulanmagy üçin amatly däl, eýsem ulanyjylaryň funksional isleglerini hem göz öňünde tutýar.Häzirki wagtda adamzat düşünjesi azyk tehnikasy, derman enjamlary we ş.m. ýaly köp ugurlarda ulanyldy.Adamlaşdyrylan dizaýndan başlap, ulanyjylaryň adamlaşdyrylan enjamlara bolan isleglerini kanagatlandyrmak üçin köp sanly azyk tehnikasy kärhanalary önümlere adamlaşdyryldy.

habarlar5-300x197

01 Aşhana elektrik enjamlary

Soňky ýyllarda aşhana elektrik pudagynyň ünsüni çekip, aşhana ykdysadyýeti iki eliňizde saklanmaly möhüm mowzuga öwrüldi.Her bir meşhur hutch elektrik öndürijisi täze önümi yzygiderli çykarýar, eger başlyk çilim çekýän merkezi çilim öndürýän maşyny boşatsa, kwadrat hem garaşmak üçin akylly göteriji täze önüm çykardy.

Bazardaky çyra çyrasy enjamy sansyz-sajaksyz bolsa-da, awtor barada aýdylanda, adsorbsion güýjüniň ululygy, tükeniksiz howa göwrümi, ses çyrasy maşynyň aýrylmaz ululygy.Belki, aşhana enjamlaryny öndürijiler ulanyjylaryň isleglerini ele aldylar we dürli müşderileriň isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin önümlere şahsylaşdyrylan dizaýny sanjym etdiler.Authorazyjy, bazarda sorujy görnüşli lampa çyrasy maşynynda "uly sorujy" lampa çyrasynyň önüminiň ýokarlanýandygyny, göni sorujy görnüşli lampa çyrasy bilen deňeşdirilende, öňki ýakyn tüsse täsiriniň has gowudygyny öwrenýär.Mundan başga-da, ýokarky sorujy görnüşi (göni sorujy görnüşi) bilen deňeşdirilende gapdal sorujy aralyk kapoty kellä urmak aňsat däl we daşky görnüşi has ylmy we tehnologiki manyda.

02 Süýji gaplaýyş enjamy

Sarp ediş bazarynyň yzygiderli täzelenmegi, sarp ediş düşünjeleriniň we usullarynyň üýtgemegi bilen süýjüleri gaýtadan işlemek pudagy, süýjüleriň görnüşi we gaplanylyşy ýa-da süýjü çig maly hemişe täzelikde bolsun, hilelerden doly.Mysal üçin, Wuhan şäherindäki süýji zawody lampa lolipoplaryny hödürledi.Adaty lolipop bilen deňeşdirilende, lampoçka lolipopynyň gaplaýyş enjamlary üçin has ýokary talaplary bar.
Bilşimiz ýaly, umumy lolipop gaplaýyş maşynynyň diametri 3 sm-den pes, lampoçkanyň diametri 6 sm-den uly.Soň bolsa, gaplaýyş maşyn öndürijileri müşderileriň önümçilik isleglerini kanagatlandyrmak üçin asyl enjamlary täzelemeli.
Häzirki wagtda bazardaky lolipop gaplaýyş enjamlarynyň köpüsi, maşyn, elektrik we gaz gözegçiligini birleşdirýän, paýhasly we ykjam gurluş we ýokary derejeli awtomatlaşdyryş bilen dürli süýjüleri gaplap bilýän giňişleýin enjamlary öndürdi.Şol bir wagtyň özünde, önümleriň ýokary hilli we yzygiderli görnüşinden ýasalan ätiýaçlyk şaýlarynyň mutlak saglygy astynda üznüksiz önümçiligiň berk gözegçiligini üpjün etmek.
03 howa duşy

Arassalaýyş pudagynyň çalt ösmegi bilen howa duşy asyl el bilen guratmakdan başlap, häzirki wagtda doly awtomatiki guratmaga öwrüldi, howa duşynyň öndürijiligi ýokary hilli böküş etdi.Işçiler ýa-da ýükler howa duşundan geçip barýarka, hapalanan bölejikler ýokary arassalanan, ýokary süzülen howa bilen aýrylýar.Şonuň üçin arassaçylyga has ýokary talaplary bolan azyk senagaty üçin howa duşy möhüm rol oýnady.

Köp ýerlerde “üç” etmek üçin önümçilik ussahanasynyň berk talaplary bolan “arassalaýyş ussahanasy” standartyny işjeň durmuşa geçirýärler, şonuň üçin azyk gaýtadan işleýän kärhanalaryň köpüsi arassalaýyş ussahanasyny täzelemeli.Awtoryň düşünişine görä, adaty alýumin garyndysyny bezemek ussahanasy, saglyk öli burçuny döretmek aňsat, köpeldýän mikroblar, esasanam ussahanada howa çalşygy penjireden we gapydan göni howa aýlanyşygy bilen bolýar, önüme aňsat hapalanmagyna sebäp bolýar.

Şonuň üçin azyk önümlerini öndürýän kärhanalar arassalaýyş ussahanasy ýeliň içinde we daşynda, howa süzgüçini arassalamak üçin ýörite desgalar gurup, ussahananyň howa duş desgalarynyň girelgesini, ussahana tozan aýyrmak, sterilizasiýa etmek üçin ussahana girýärler. we ussahanadan we howa çalşygy desgalaryndan "süzgüç", kärhanany esasan aseptik önümçilik ussahanasyna ýetiriň.(Makala "Azyk enjamlary enjamlary ulgamy" wechat jemgyýetçilik hasabyndan)

Aslynda, azyk tehnikasy önümçiligi ýa-da beýleki pudaklar bolsun, adamlaşdyrmak düşünjesi önüm dizaýnyna çuňňur girdi.Bazaryň ýiti bäsdeşligi sebäpli azyk tehnikasy önümçiligi, innowasiýa gözleglerini we ösüş güýjüni, önümi adamlaşdyrmagyň baý dizaýnyny, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak, müşderileriň hakyky zerurlyklaryny çözmek üçin goşmaça möhümdir.Geljekde adamlaşdyrmak düşünjesi hasam çuňlaşdyrylar we azyk tehnikasy öndürýän kärhanalar üçin pudagyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we bazar paýyny gazanmak üçin möhüm ýarag bolar.


Iş wagty: 22-nji aprel-2222